Home /

 

₋ Tinh chế protein kháng nguyên
₋ Gây đáp ứng miễn dịch trên chuột hoặc thỏ
₋ Kiểm tra khả năng gắn đặc hiệu giữa kháng thể với kháng nguyên

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn