Home /

 

₋ Tinh chế protein mục tiêu hoặc tổng hợp các yếu tố cần sàng lọc
₋ Cố định các yếu tố cần sàng lọc lên các giếng
₋ Tổng hợp thư viện gen
₋ Tạo thư viện peptide được display trên phage hoặc ribosome
₋ Sàng lọc peptide có khả năng gắn lên tác nhân sàng lọc
₋ Phân tích gen mã hóa cho peptide đã được sàng lọc
₋ Phân tích để chọn peptide có khả năng liên kết mạnh và đặc hiệu

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn