Home /

 

₋ Kiểm tra khả năng biểu hiện protein mục tiêu (có và không co chất cảm ứng)
₋ Kiểm tra mức độ biểu hiện
₋ Kiểm tra tính tan của protein
₋ Kiểm tra kích thước của protein
₋ Kiểm tra độ tinh sạch của protein
₋ Kiểm tra khả năng bắt đặc hiệu của protein
₋ Kiểm tra hoạt tính của protein
₋ Điện di SDS-PAGE

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn