Home /

 

– Phương pháp nuôi cấy:
+ Phương pháp đổ đĩa (pour plate)
+ Phương pháp đếm khuẩn lạc trên ống thạch
+ Phương pháp cấy bề mặt (spread)
+ Phương pháp MPN (most probable number)
+ Phương pháp màng lọc
+ Phương pháp nuôi cấy kỵ khí
– Phương pháp đếm trực tiếp
– Phương pháp trên cơ sở vật lý:
+ Phương pháp đo mật độ quang

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn