Home /

 

₋ Thời gian học: 2 tuần (2 ngày / tuần)
₋ Địa điểm học: trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học
₋ Số lượng học viên tối thiểu để mở lớp: 10 học viên
₋ Đối tượng: Học sinh, sinh viên, học viên cao học, người đang làm nghiên cứu, kiểm nghiệm, xét nghiệm, công ty, cần kiến thức về quy định, tiêu chuẩn đánh giá xét duyệt của ISO 17025
₋ Trình độ yêu cầu của học viên: đại học trở lên
₋ Các tiêu chí được học:
+ Các yêu cầu về quản lý
Tổ chức
Hệ thống quản lý
Kiểm soát tài liệu
Xem xét các yêu cầu, đề nghị và hợp đồng
Hợp đồng phụ về thử nghiệm và hiệu chuẩn
Mua dịch vụ và đồ cung cấp
Dịch vụ đối với khách hàng
Phàn nàn
Kiểm soát việc thử nghiệm và hiệu chuẩn không phù hợp
Cải tiến
Hành động khắc phục
Hành động phòng ngừa
Kiểm soát hồ sơ
Đánh giá nội bộ
Xem xét của lãnh đạo
+ Các yêu cầu kỹ thuật
Yêu cầu chung
Nhân sự
Tiện nghi và điều kiện môi trường
Phương pháp thử nghiệm và hiệu chuẩn và phê duyệt phương pháp
Thiết bị
Liên kết chuẩn
Lấy mẫu
Quản lý mẫu thử nghiệm và hiệu chuẩn
Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn
Báo cáo kết quả
₋ Giảng viên phụ trách chính: TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Phan Thị Phượng Trang

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn