Home /

 

₋ Nuôi cấy, cảm ứng biểu hiện protein tái tổ hợp
₋ Khảo sát các điều kiện nuôi cấy
₋ Khảo sát mức độ biểu hiện
₋ Thu nhận sinh khối vi sinh vật

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn