Thông báo chiêu sinh khóa học “Thiết kế mồi và PCR / real-time PCR trong nghiên cứu và chuẩn đoán lâm sàng” – Khóa 1 – 31/07/2024

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh là nơi khởi nguồn và phát triển mạnh việc giảng...