- E. coli competent cell dùng trong dòng hóa: hóa biến nạp và điện biến nạp

- E. coli competent cell dùng trong biểu hiện: hóa biến nạp

- B. subtilis competent cell dùng trong biểu hiện: biến nạp tự nhiên và điện biến nạp

- Tế bào nấm men khả nạp dùng trong biểu hiện: biến nạp tự nhiên và điện biến nạp

Để biết thông tin cụ thể và được tư vấn trực tiếp, xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DANH SÁCH SẢN PHẨM