Mô tả chung:

Tobacco etch virus (TEV) là một cystein protease có vị trí nhận biết và cắt đặc hiệu tại 7 amino acid (Glu-Asn-Leu-Tyr-Phe-Gln↓Gly), ứng dụng trong việc loại bỏ đuôi dung hợp trong các protein tái tổ hợp

Đặc điểm:

- Dạng tái tổ hợp được sản xuất trong Bacillus subtilis

- Đệm thích hợp 25 mM Tris -HCl, pH 8.0, 150 - 500 mM NaCl , 14 mM β – mercaptoethanol

- Tỷ lệ TEV/protein thích hợp 1:200 đến 1:50 (w/w). Tỷ lệ tối ưu nên được xác định bằng thực nghiệm

- Nhiệt độ và thời gian phản ứng thích hợp 4oC trong 16 giờ

- Chứa đuôi dung hợp His-tag giúp dễ dàng được loại bỏ khỏi protein mục tiêu sau khi cắt

Quy cách:

10 mg/ml trong 25 mM Tris -HCl, pH 8.0, 50 mM NaCl , 1 mM TCEP , và 50% glycerol

DANH SÁCH SẢN PHẨM