Mô tả chung:

Human rhinovirus (HRV 3C) protease là một cystein protease có vị trí nhận biết và cắt tại trình tự nhận biết gồm 8 amino acid (Leu-Glu-Val-Leu -Phe-Gln↓Gly-Pro), ứng dụng trong việc loại bỏ đuôi dung hợp trong các protein tái tổ hợp

Đặc điểm:

- Dạng tái tổ hợp được sản xuất trong Bacillus subtilis

- Đệm thích hợp 25 mM Tris -HCl, pH 8.0, 150 - 500 mM NaCl , 14 mM β – mercaptoethanol

- Tỷ lệ Prescission/protein thích hợp 1:200 đến 1:50 (w/w). Tỷ lệ tối ưu nên được xác định bằng thực nghiệm

- Nhiệt độ và thời gian phản ứng thích hợp 4oC trong 16 giờ

- Chứa đuôi dung hợp His-tag giúp dễ dàng được loại bỏ khỏi protein mục tiêu sau khi cắt

Quy cách:

10 mg/ml trong 25 mM Tris -HCl, pH 8,0, 50 mM NaCl , 1 mM TCEP , và 50% glycerol

DANH SÁCH SẢN PHẨM