STTTên đề tàiMã sốXếp loại đề tàiThời gian
thực hiện
Chủ nhiệm đề tài
1 Development of dual plasmid-based expression vectors for both Baccillus subtilis and Escherichia coli 11-188PG/BIO/AS_G, TWAS (the Academy of Sciences) TWAS 2012 - 2014 TS. Nguyễn Đức Hoàng
2 Thiết lập quy trình phát hiện nhân tố alu ở người bằng PCR sử dụng trong giảng dạy ở các trường đại học 54/HD-SKHCNMT Đề tài cấp Sở khoa học và công nghệ 06/2003 - 05/2004 TS. Phan Thị Phượng Trang
3 Nghiên cứu tạo hỗn hợp enzyme cellulase tái tổ hợp có khả năng thủy phân cellulose JICA-JST-2012-06 Đề tài nghiên cứu khoa học dự án JICA-JST năm 2012 01/2012 - 12/2012 TS. Nguyễn Đức Hoàng