1. KIT PHÁT HIỆN ALU BẰNG PCR: code KTA50

Ứng dụng: giảng dạy kỹ thuật SHPT (PCR)

Thành phần:

a. Kít tách chiết DNA (tách chiết 50 mẫu)

b. Kít PCR phát hiện alu (50 phản ứng)

- 50 phản ứng multiplex PCR (25 µl/ 1 phản ứng)

- Agarose

- Dung dịch điện di 50x

- Dung dịch nạp mẫu 6x

- Thang DNA

- Dung dịch nhuộm DNA an toàn 1000x

2. KIT BIẾN NẠP (20 THÍ NGHIỆM): code ECC01

Ứng dụng: chuyển DNA trần vào tế bào phục vụ nghiên cứu và giảng dạy

Thành phần:

a. Kít tách chiết DNA từ tế bào má trong (tách chiết 50 mẫu)

b. Kít multiplex PCR A (25 phản ứng))

c. Kít multiplex PCR B (25 phản ứng)

- 50 phản ứng multiplex PCR (25 µl/ 1 phản ứng)

- Agarose

- Dung dịch điện di 50x

- Dung dịch nạp mẫu 6x

- Thang DNA

- Dung dịch nhuộm DNA an toàn 1000x

3. KIT PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN VI MẤT ĐOẠN TRÊN NST Y GÂY VÔ SINH NAM: code AZF01

Ứng dụng: Tầm soát, chẩn đoán đột biến vi mất đoạn trên NST Y gây bệnh vô sinh nam

Thành phần:

a. Tế bào E.coli khả nạp (20 ống x 100 µl)

b. Plasmid chuẩn: pHT292 (chứa GFP)

c. Môi trường nuôi cấy:

- LB agar

- Ampicilline

- IPTG

DANH SÁCH SẢN PHẨM