Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học được thành lập bởi GS. TS. Trần Linh Thước theo quyết định số 31/TCCB ngày 14/12/1996 của hiệu trưởng trường Đại học Khoa học tự nhiên. Trung tâm hiện đang được điều hành bởi TS. Nguyễn Đức Hoàng theo quyết định số 935/QĐ-KHTN-TCHC ngày 22/8/2011. Trung tâm có chức năng chính là nghiên cứu và phát triển công nghệ phục vụ cho các ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp và y dược.

Trung tâm là một Tổ chức Khoa học công nghệ đã được đăng ký hoạt động ngày 2/12/2013 với các chức năng như sau:

1. Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực sinh học và Công nghệ sinh học.

2. Sản xuất thử - thử nghiệm, sản xuất – kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu.

3. Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, chuyển giao công nghệ, thông tin khoa học và công nghệ, huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký.

4. Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp luật định.